włącz ułatwienia dostępu
A
A
A
BIP
Zdjęcie Świnki
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Owce
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Jeleń
bg5
bg3
bg4
bg2
bg7
bg6
bg
godziny urzędowania
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
adres
97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
telefon
tel/fax: (044) 682 44 24
Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku wdrożył procedury, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoriatu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów. Wytyczne dla funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Celem wdrażanych procedur jest: Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoratu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów.


SARS-CoV-2

Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku wdrożył procedury, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoriatu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów.

Celem wdrażanych procedur jest:

Wytyczne dla funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoratu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników inspektoratu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie inspektoratu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom inspektoratu, pracownikom firm obsługujących inspektorat oraz interesantom.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika inspektoratu, pracownika firmy obsługującej inspektorat lub interesanta.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS- CoV-2 u pracownika/interesanta.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom inspektoratu oraz pracownikom firm obsługujących urząd

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku podjął następujące działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa:

 1. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 1,5 m), a jeżeli powyższe nie jest możliwe – oddzielenie stanowisk pracy przegrodami.
 2. Dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń.
 3. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m) preferowany kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje.
 4. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z interesantami osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych,
 5. Monitorowanie przestrzegania wytycznych przez pracowników oraz interesantów.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

 1. Zabrania się rotacji i jakichkolwiek kontaktów osobistych pomiędzy pracownikami z wyznaczonych grup, wskazanych w zarządzaniu o pracy zdalnej.
 2. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszać wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę; obowiązek noszenia maseczek (przyłbic) tylko dla pracowników (urzędników) mających bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.
 4. Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra).
 6. Podczas kontroli terenowych, w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w obiekcie oraz ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę osób trzecich obecnych przy kontroli.
 7. Ograniczyć rozmowy z innymi pracownikami oraz interesantami.
 8. Ograniczyć przemieszczanie się po obiekcie
 9. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 10. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 11. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 12. Jak najczęściej wietrzyć nieklimatyzowane pomieszczenia.
 13. Ograniczać przebywanie w przestrzeni wspólnej z innymi pracownikami lub interesantami, o ile nie jest to konieczne ze względu na powierzone zadania. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 14. Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 15. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

WYTYCZNE DLA INTERESANTÓW

 1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,
 2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
 3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
 4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.
 5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie jest realizowane poprzez następujące czynności:

 1. Umieszczenie przy wejściu do obiektu, w widocznym miejscu, informacji o konieczności przestrzegania wymogów dotyczących:
  1. zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra),
  2. posiadania ochrony zakrywającej usta i nos,
  3. dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu.
 2. Zapewnienie pracownikom inspektoratu oraz interesantom środków do dezynfekcji
 3. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z interesantami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 4. Zwiększenie częstości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty w pomieszczeniach do obsługi interesantów oraz pokojach socjalnych.
 5. Monitorowanie prac porządkowych. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.
 6. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 7. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/interesanta

 1. W przypadku stwierdzenia u pracownika inspektoratu przebywającego w pomieszczeniach inspekcji, wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta powinna zostać odizolowana i należy nakazać jej opuszczenie siedziby inspekcji w celu udania się do lekarza lub domu. Jednocześnie należy tą osobę poinstruowana o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak choroby u pracownika lub interesanta należy niezwłocznie zgłosić to do osoby kierującej jednostką, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Ustalenie listy pracowników oraz interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik/interesant i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Radomsko, dnia 11 października 2020 r.