włącz ułatwienia dostępu
A
A
A
BIP
Zdjęcie Świnki
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Owce
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Jeleń
bg5
bg3
bg4
bg2
bg7
bg6
bg
godziny urzędowania
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
adres
97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
telefon
tel/fax: (044) 682 44 24
Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku wdrożył procedury, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoriatu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów. Wytyczne dla funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Celem wdrażanych procedur jest: Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników inspektoratu, pracowników firm obsługujących inspektorat oraz interesantów.


Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku (zwanych dalej poniżej łącznie „stroną internetową”).

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku , 97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a.

Strona internetowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku jest nieodpłatną usługą informacyjną, polegająca na dostarczeniu w sposób usystematyzowany informacji o aktualnej, zrealizowanej i planowanej  działalności, ofercie, organizacji i strukturze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku, przy wykorzystaniu technologii www.

Z usługi strony internetowej korzystać może każdy, dysponujący odpowiednimi środkami do komunikacji internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest równoważne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomsku na realizację powyżej opisanej usługi.

Korzystanie ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku lub poszczególnych jej części za pośrednictwem innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku , w całości lub w części.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku (a także organizacja i układ tej strony) należą do Powiatowego Inspektoratowi Weterynarii w Radomsku lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Powiatowemu Inspektoratu Weterynarii w Radomsku zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

3. Dozwolony sposób korzystania

Sposób korzystania z zawartości strony internetowej, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.

Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w wyżej opisanych, prawnie dozwolonych celach.

W szczególności korzystający wyraża zgodę na następujące warunki:

3.1. Nie wolno korzystać ze strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku w sposób naruszający prawa innych osób.

3.2. Nie wolno wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku . Dotyczy to także przesyłania plików zainfekowanych wirusami.

3.3. Nie wolno podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

3.4. Nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku , ani zakłócać działania strony internetowej w żaden inny sposób.

3.5. Nie wolno powielać informacji znajdujących się na stronie internetowej w celach komercyjnych. W szczególności nie wolno kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać w inny sposób ani powielać treści pochodzących ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku przy pomocy „robotów”, innych mechanicznych technik wyszukiwania ani innych mechanizmów automatycznych.

3.6. Nie wolno uzyskiwać, ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania ze strony internetowej

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów), w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ulepszeń i zmian w zakresie informacji, usług, produktów oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku , w dowolnej chwili i bez zapowiedzi.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

7. Przechowywanie adresów IP

Gdy odwiedzasz stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku nasz serwer może automatycznie zapisać adres IP Twojego dostawcy Internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Ciebie w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.

8. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku . Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

9. Przerwy Techniczne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia dostępu do strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

10. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez e-mail podany w menu „Kontakt”.

W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku   zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie piwradomsko.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.